Advokatfirman

Danckler

Sedan 1993

Familjerätt

När man skall genomgå en skilsmässa (äktenskapsskillnad) uppstår ofta behov av hjälp med flertalet juridiska frågor. Det kan gälla ansökningsförfarandet för skilsmässan i domstolen. Det kan också gälla frågor om kvarsittningsrätt till den gemensamma bostaden, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn och frågor kring delningen av det gemensamma hemmet (bodelning).

 

Vårdnad

Från ett barns födelse står barnet under vårdnad av båda sina föräldrar, om de är gifta med varandra. I annat fall utövas ofta vårdnaden av modern ensam. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha det juridiska ansvaret för att sörja för att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren har en bestämmanderätt över frågor såsom till exempel barnets skolgång, folkbokföring, vårdbehov m.m. Om ett barn har två vårdnadshavare och dessa inte kan enas om den gemensamma vårdnaden, kan den vårdnadshavare som önskar upplösa den gemensamma vårdnaden att vända sig till tingsrätten med en ansökan om stämning. Detsamma gäller om ett barn endast har en vårdnadshavare men den andra föräldern önskar ta del av vårdnaden om sitt barn.

 

Barns boende

Barns boende Ett barn vars föräldrar har separerat kan antingen bo hos en av föräldrarna eller bo växelvis hos båda sina föräldrar, t.ex. varannan vecka. Lagstiftningen anger olika omständigheter som har betydelse vad bedömningen av vad som är lämpligt gällande barns boende hos sina föräldrar.

 

Umgänge

Umgänge Ett barn har rätt till nära och god kontakt med båda sina föräldrar, vilket i det flesta fall innebär att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Hur umgänget konkret skall utformas kan variera från fall till fall. Omständigheter som har betydelse för barnets bästa i fråga om umgänge är bl.a. barnets relation till föräldern, barnets ålder, avståndet mellan barnet och föräldern. Under vissa omständigheter kan också umgänge äga rum i närvaro av en tredje person (s.k. umgängesstöd).

 

Bodelning

Bodelning I samband med en skilsmässa (äktenskapsskillnad) skall makarnas egendom fördelas dem emellan genom en s.k. bodelning. En bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag (egendom) från den andre maken. Men om makarna har gemensamt ägd egendom som de önskar dela så skall en skriftlig bodelningshandling upprättas. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då ansökan om skilsmässan togs emot av domstolen (om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag som då dödsfallet inträffade).